Footer

<footer class="page-footer">
  <div class="footer-content">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="hidden-md-down col-lg-6">
          <h5 class="title">Diensten</h5>
          <div class="link-list-wrapper">
            <ul class="link-list">
              <li><a href="#!">Paspoort, ID en rijbewijs</a></li>
              <li><a href="#!">Afval</a></li>
              <li><a href="#!">Verhuizen</a></li>
              <li><a href="#!">Uitreksels en verklaringen</a></li>
              <li><a href="#!">Melden aan de gemeente</a></li>
              <li><a href="#!">Zorg en ondersteuning</a></li>
              <li><a href="#!">Trouwen, geboorte en overlijden</a></li>
              <li><a href="#!">Parkeren, verkeer en vervoer</a></li>
              <li><a href="#!">Bouwen en wonen</a></li>
            </ul>
            <ul class="link-list">
              <li><a href="#!">Vergunningen en toestemmingen</a></li>
              <li><a href="#!">Uitkeringen, werk en bijstand</a></li>
              <li><a href="#!">Jeugd en onderwijs</a></li>
              <li><a href="#!">Klachten, bezwaar en beroep</a></li>
              <li><a href="#!">Ondernemen</a></li>
              <li><a href="#!">Subsidies</a></li>
              <li><a href="#!">Belastingen gemeente</a></li>
              <li><a href="#!">Duplicaat van huizen van de wijk</a></li>
              <li><a href="#!">Overzicht diensten</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-12 col-lg-6">
          <div class="row">
            <div class="hidden-md-down col-lg-5">
              <h5 class="title">Over deze site</h5>
              <ul class="link-list">
                <li><a href="#!">Lorem ipsum</a></li>
                <li><a href="#!">Sit amet dolores</a></li>
                <li><a href="#!">Muris dutaim aligat</a></li>
              </ul>
            </div>

            <div class="col-xs-12 col-md-6 col-lg-7">
              <table>
                <thead>
                  <tr>
                    <th>
                      <h5 class="title">Openingstijden</h5>
                    </th>
                    <th>
                      <span class="badge badge-info">Nu open</span>
                    </th>
                  </tr>
                </thead>
                <tbody>
                  <tr>
                    <td>Maandag</td>
                    <td>09:00 tot 19:30</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>Dinsdag t/m donderdag</td>
                    <td>09:00 tot 17:00</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>Vrijdag</td>
                    <td>09:00 tot 12:30</td>
                  </tr>
                </tbody>
              </table>
            </div>

            <div class="hidden-md-down col-lg-5"></div>

            <div class="col-xs-12 col-md-6 col-lg-7">
              <h5 class="title">Contactgegevens</h5>
              <ul class="link-list contact-list">
                <li><i class="mdi mdi-map-marker" aria-hidden="true"></i> Stadswinkel, Mariƫnburg 30</li>
                <li><i class="mdi mdi-phone" aria-hidden="true"></i> <a href="tel:14024">14 024</a></li>
                <li><i class="mdi mdi-email" aria-hidden="true"></i> <a href="mailto:gemeente@nijmegen.nl">gemeente@nijmegen.nl</a>
                </li>
                <li><i class="mdi mdi-facebook-box" aria-hidden="true"></i> <a href="https://www.facebook.com/gemeentenijmegen">Gemeente Nijmegen</a></li>
                <li><i class="mdi mdi-twitter-box" aria-hidden="true"></i> <a href="https://twitter.com/gem_nijmegen">@nijmegen</a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="footer-copyright">
    <div class="container-fluid">
      <img src="../../img/beeldmerkwit.svg" height="32" width="25" class="logo-labeled" alt=""> Gemeente Nijmegen
    </div>
  </div>
</footer>

There are no notes for this item.