<nav class="navbar fixed-top navbar-expand-lg scrolling-navbar navbar-primary">
  <div class="container">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbar-collapse" aria-controls="navbar-collapse" aria-expanded="false" aria-label="Schakel navigatie">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <a class="navbar-brand" href="/">
      <div class="navbar-brand-container">
        <img src="https://componenten.nijmegen.nl/v2/img/beeldmerklabelwit.svg" class="logo-labeled" alt="Logo Nijmegen">
        <img src="https://componenten.nijmegen.nl/v2/img/beeldmerkwit.svg" class="logo" alt="Logo Nijmegen">
      </div>
    </a>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-collapse">
      <ul class="navbar-nav mr-auto">
        <li class="nav-item">
          <a href="#section-1" class="nav-link">Menu 1</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a href="#section-2" class="nav-link">Menu 2</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a href="#section-3" class="nav-link">Menu 3</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a href="#section-4" class="nav-link">Menu 4</a>
        </li>
      </ul>
      <form action="https://www.nijmegen.nl" class="form-inline ml-auto">
        <label for="oi-query" class="sr-only">Zoeken</label>
        <input class="form-control" id="oi-query" type="text" placeholder="Zoeken" tabindex="1" autocomplete="off">
        <button class="btn-search" tabindex="2" aria-label="Zoek knop"><i class="mdi mdi-magnify" aria-hidden="true"></i></button>
      </form>
    </div>
  </div>
</nav>

<main>
  <div class="container">
    <form>
      <div class="row">
        <div class="col-12">
          <button type="button" class="btn btn-info">
  Button label
</button>

          <button type="button" class="btn btn-info" disabled>
  Button disabled
</button>

        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12">
          <button type="button" class="btn btn-primary">
  Button label
</button>

          <button type="button" class="btn btn-primary" disabled>
  Button disabled
</button>

        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12">
          <button type="button" class="btn btn-secondary">
  Button label
</button>

          <button type="button" class="btn btn-secondary" disabled>
  Button disabled
</button>

        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12">
          <div class="md-form">
            <div class="date-picker">
              <input placeholder="dd/mm/jjjj" type="text" id="date-picker-example-input" class="form-control">
              <label for="date-picker-example-input">Date picker (dd/mm/jjjj)</label>
              <button id="date-picker-example-button" aria-hidden="true" tabindex="-1">
                <i class="mdi mdi-calendar" aria-hidden="true"></i>
              </button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12">
          <div class="form-check">
            <input type="checkbox" class="form-check-input" id="materialChecked" checked aria-checked="true">
            <label class="form-check-label" for="materialChecked">Voorbeeld checkbox</label>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12">
          <div class="md-form">
            <input type="text" id="input-example" class="form-control invalid" placeholder="Placeholder" value="Test data">
            <label for="input-example" data-error="Error">Title</label>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12">
          <div class="md-form">
            <input type="text" id="input-example" class="form-control" placeholder="Placeholder">
            <label for="input-example">Input</label>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12">
          <div class="md-form">
            <input type="text" id="input-example" class="form-control" value="This text is read-only" disabled>
            <label for="input-example" class="disabled">Example label</label>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12">
          <form class="file-form" action="#">
            <div class="multiple-upload">
              <div class="example-output"></div>
              <input id="file-upload-1" name="file-upload-1" type="file" multiple aria-labelledby="file-button-1">
              <button id="file-button-1" type="button" class="btn btn-secondary">
                Bijlagen toevoegen
              </button>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12">
          <div class="md-form">
            <textarea id="input-example" class="form-control md-textarea" placeholder="Placeholder"></textarea>
            <label for="input-example">Basic textarea</label>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12">
          <div class="md-form">
            <div class="aria-select">
              <button aria-haspopup="listbox" aria-labelledby="example-select-label example-select-button" id="example-select-button">
                Selecteer een optie
              </button>
              <label id="example-select-label" for="example-select-element">Voorbeeld dropdown</label>
              <ul tabindex="-1" role="listbox" aria-labelledby="example-select-element" class="aria-select-list hidden">
                <li id="example-select-element_1" data-value="1" role="option">
                  Optie 1
                </li>
                <li id="example-select-element_2" data-value="2" role="option">
                  Optie 2
                </li>
                <li id="example-select-element_3" data-value="3" role="option">
                  Optie 3
                </li>
              </ul>
              <input type="hidden" id="example-select-element" name="example-select-element">
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12">
          <label class="check-switch" for="switch_1">
            Switch 1:
            <span class="switch-true">Ja</span>
            <input id="switch_1" data-check-switch="" role="switch" type="checkbox" aria-checked="false">
            <span class="switch-toggle" aria-hidden="true"></span>
            <span class="switch-false">Nee</span>
          </label>

          <label class="check-switch" for="switch_2">
            Switch 2:
            <span class="switch-true">Ja</span>
            <input id="switch_2" data-check-switch="" role="switch" type="checkbox" aria-checked="false">
            <span class="switch-toggle" aria-hidden="true"></span>
            <span class="switch-false">Nee</span>
          </label>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12">
          <div class="md-form">
            <div class="time-picker">
              <input placeholder="uu:mm" type="text" id="time-picker-example-input" class="form-control">
              <input type="hidden" id="time-picker-example-input-hidden" />
              </input>
              <label for="time-picker-example-input">Time picker (uu:mm)</label>
              <button id="time-picker-example-button" aria-hidden="true" tabindex="-1">
                <i class="mdi mdi-timer" aria-hidden="true"></i>
              </button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </form>
  </div>
</main>

<footer class="page-footer">
  <div class="footer-content">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="hidden-md-down col-lg-6">
          <!-- Space for other content/links -->
        </div>
        <div class="col-md-12 col-lg-6">
          <div class="row">
            <div class="hidden-md-down col-lg-5">
              <h2 class="title">Over deze site</h2>
              <ul class="link-list">
                <li><a href="https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheid/">Toegankelijkheid</a></li>
                <li><a href="https://www.nijmegen.nl/privacyverklaring/">Privacyverklaring</a></li>
                <li><a href="https://www.nijmegen.nl/cookies/">Cookies</a></li>
                <li><a href="https://www.nijmegen.nl/proclaimer/">Proclaimer</a></li>
                <li><a href="https://www.nijmegen.nl/sitemap/">Sitemap</a></li>
              </ul>
            </div>

            <div class="col-xs-12 col-md-6 col-lg-7">
              <h2 class="title">Contactgegevens</h2>
              <ul class="link-list contact-list">
                <li>
                  <span class="mdi mdi-map-marker" aria-hidden="true"></span>
                  <a href="https://www.google.nl/maps/place/..." aria-labelledby="location-link-label">
                    Stadswinkel, Mariënburg 30
                  </a>
                  <span id="location-link-label" style="display:none">Bekijk onze locatie</span>
                </li>
                <li>
                  <span class="mdi mdi-phone" aria-hidden="true"></span>
                  <a href="tel:14024" aria-labelledby="phone-link-label">
                    14 024
                  </a>
                  <span id="phone-link-label" style="display:none">Bel ons</span>
                </li>
                <li>
                  <span class="mdi mdi-email" aria-hidden="true"></span>
                  <a href="mailto:gemeente@nijmegen.nl" aria-labelledby="email-link-label">
                    gemeente@nijmegen.nl
                  </a>
                  <span id="email-link-label" style="display:none">Mail ons</span>
                </li>
                <li>
                  <span class="mdi mdi-facebook-box" aria-hidden="true"></span>
                  <a href="https://www.facebook.com/gemeentenijmegen" aria-labelledby="facebook-link-label">
                    Gemeente Nijmegen
                  </a>
                  <span id="facebook-link-label" style="display:none">Vind ons op Facebook</span>
                </li>
                <li>
                  <span class="mdi mdi-twitter-box" aria-hidden="true"></span>
                  <a href="https://twitter.com/gem_nijmegen" aria-labelledby="twitter-link-label">
                    @nijmegen
                  </a>
                  <span id="twitter-link-label" style="display:none">Volg ons op Twitter</span>
                </li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="footer-copyright text-center">
    <div class="container-fluid">
      <img src="https://componenten.nijmegen.nl/v2/img/beeldmerkwit.svg" height="32" width="25" class="logo-labeled" alt=""> Gemeente Nijmegen
    </div>
  </div>
</footer>

Forminputs Template

A custom template created for Nijmegen to showcase various form input components from this library in one overall view.

Notes

 • Used components: see the “References” in the component library info tab